Proprietar și responsabil

Responsabil pentru prelucrarea datelor pe această pagină web este:

Havași Serv Construct SRL
Str. Pintea Haiducul 58, 440266, Satu Mare

Telefon: 004 0744691188
E-Mail: office@picoenergy.ro

Pentru întrebări generale vă stă la dispoziție coordonatorul nostru cu protecția datelor:
Sebastian-Flaviu HAVAȘI,
office@picoenergy.ro

Declarație de confidențialitate

VERSIUNEA: august 2019

Operatorii acestor pagini pun foarte mare accent pe protecția datelor dumneavoastră personale. Tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu prevederile legale cu privire la protecția datelor precum și cele cuprinse în prezenta Declarație de confidențialitate.

În timpul utilizării acestei pagini web vi se vor colecta diverse date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt acele date prin intermediul cărora dumneavoastră puteți fi identificat. Prezenta Declarație de confidențialitate explică ce fel de date colectăm și pentru ce le utilizăm. De asemenea, această evidențiază scopul și modalitatea în care întâmplă acest lucru.

Dorim să vă aducem a cunoștință faptul că transferul datelor prin internet (de exemplu în cazul comunicării prin email) poate prezenta lacune de siguranță. O protecție fără lacune a datelor împotriva accesului prin terți nu este posibilă.

Cele mai relevante activități de prelucrarea a datelor dumneavoastră

 

 • Procesele comerciale necesare, cum ar fi întocmirea ofertelor, a confirmărilor de comandă sau a facturilor precum și a cererilor sau comenzilor către parteneri
 • Proiecte de interconectare cu alți parteneri
 • Lucrări de media sau de presă, precum și furnizarea informațiilor către formatorii de opinie
 • Inițierea tranzacțiilor comerciale în contextul B2B
 • Consilierea anterioară și posterioară în cursul anumitor școlarizări, seminare și sesiuni de training în nume propriu și pentru parteneri.
 • În calitate de companie utilizăm diferite platforme de comunicare (Skype, WhatsApp, telefoane mobile, servicii de mesagerie instant, etc.) Standardele pentru această formă de comunicare se agreează împreună cu grupele de dialog respectiv impuse de către acestea Puteți solicita o listă cu mijloacele utilizate. Vă vom respecta dorința de ne-utilizare în cazul unei situații contractuale.
 • Prelucrarea datelor pompelor de căldură prin intermediul controlului de la distanță

În cazul în care recunoașteți nevoia de îmbunătățiri în procedura noastră, ne-am bucura de un feedback din partea dumneavoastră.

Definiții

 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată);
 • Persoană fizică identificabilă: este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • Persoană împuternicită înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
  Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.
  HAVAȘI SERV CONSTRUCT S.R.L. în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Drepturile dumneavoastră raportate la pagina noastră web

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.
În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

Puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

În situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

 • dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor,
 • dacă prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,
 • dacă subscrisă nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță,
 • dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Puteți solicita ștergerea datelor prelucrate dacă :

 • datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 • v-ați retras consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrarea,
 • dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea,
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal,
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale,
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Puteți solicita transferul datelor dumneavoastră către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dumneavoastră și prelucrarea este una automată.

Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs.  vor fi șterse.

Dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată HAVAȘI SERV CONSTRUCT S.R.L., în calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de e-mail office@picoenergy.ro

În situația în care consideri ca ți-au fost încălcate drepturile, ai posibilitatea să te adresezi cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Persoană împuternicită de operator

 

Și în cazul implicării unei persoane împuternicite de operator, noi vom păstra responsabilitatea protecției datelor dumneavoastră. Persoanele împuternicite de către noi sunt obligate prin contract să respecte prevederile legale legate de protecția datelor, acestea gestionând și prelucrând datele dumneavoastră în mod confidențial și doar în cadrul realizării prestației.

Hosting & SSL

Hosting extern

Această pagină este găzduită la un furnizor de servicii extern (hoster / gazdă). Datele cu caracter personal colectate pe această pagină web sunt stocate pe serverele gazdei. Printre aceste se numără în special adresele IP, cererile de contact, date de comunicare și metadate, date de contact, nume, accesări ale paginii web și alte date ce sunt generate de o pagină web.

Implicarea gazdei se realizează în scopul îndeplinirii contractului față de clienții noștri potențiali și existenți (art. 6, al. 1, lit. b RGPD) și în scopul pregătirii sigure, rapide și eficiente a ofertei noastre online printr-un furnizor profesional (art. 6, al. 1, lit. f RGPD).

Gazda noastră va prelucra datele dumneavoastră doar în măsura în care această prelucrare este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor sale contractuale și doar cu respectarea instrucțiunilor noastre referitoare la aceste date.

Criptare SSL resp. TLS

Din motive de securitate și pentru protecția transferului de conținuturi confidențiale, cum ar fi de exemplu comenzi sau cereri pe care ni le trimiteți dumneavoastră în calitate de utilizator al paginii, această pagină web folosește un protocol de criptare SSL respectiv TSL. O conexiune criptată o puteți recunoaște prin faptul că în bara de adrese a browser-ului, “http://” se schimbă în “https://” și apare o pictogramă a unui lacăt.

Când criptarea SSL resp. TSL este activată, datele pe care ni le transmiteți dumneavoastră nu pot fi citite de către terți.

Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul. Temeiul. Durata Prelucrării

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a putea onora comenzile dvs. și pentru a vă putea oferi acces la produsele noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.
În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.:
– Nume și prenume
– Adresa de contact și adresa de livrare
– Număr de telefon
– Adresă de e-mail
– IP
Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.
Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.

2. Contactarea utilizatorului

Formular de contact

În cazul în care ne trimiteți cereri prin formularul de contact, datele dumneavoastră cuprinse în formularul de cerere incluzând datele de contact indicate în acesta, se vor salva la noi în scopul prelucrării cererii și în cazul întrebărilor suplimentare. Aceste date nu vor fi transmise mai departe fără consimțământul dumneavoastră.

Astfel, prelucrarea datelor introduse în formularul de contact se realizează exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6, al. 1, lit. a, RGPD). Puteți oricând să revocați consimțământul dat. Pentru aceasta, este suficientă o notificare informală per email. Legitimitatea proceselor de prelucrare a datelor până în momentul revocării nu este atinsă de revocare.

Datele introduse în formularul de contact rămân la noi până când ne solicitați ștergerea acestora, până la revocarea consimțământului privitor la stocare sau până când scopul salvării datelor nu mai este aplicabil (de ex. după finalizarea prelucrării cererii dumneavoastră). Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele minime de păstrare – rămân neatinse.

Date cu caracter personal colectate: e-mail, prenume și nume, adresă.

Contact telefonic

Utilizatorii care își înregistrează numărul de telefon pot fi contactați în scopuri comerciale sau promoționale în legătură cu acest site precum și în vederea prelucrării cererilor de asistență.

Date cu caracter personal colectate: număr de telefon, prenume și nume, adresă.

Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale HAVAȘI SERV CONSTRUCT S.R.L. și Termenii și Condițiile pe care le poți accesa de pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori prin e-mail, astfel încât aceştia să fie permanent informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, cum le utilizăm şi în ce circumstanţe, dacă există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica sub care au fost culese informaţiile.
Prezenta informare a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

3. Afișarea conținutului platformelor externe

Google Maps (Google Ireland Limited)

Această pagină folosește serviciul de hărți Google Maps prin intermediul unei API. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Pentru utilizarea funcțiilor aplicației Google Maps este necesar să salvăm adresa dumneavoastră IP. Aceste informații se transmit de regulă către un server Google din SUA unde sunt stocate. Furnizorul acestei pagini nu are nicio influență asupra acestui transfer de date.

Utilizarea Google Maps se face în interesul reprezentării corespunzătoare a ofertelor noastre online și pentru o identificare mai ușoară a localităților indicate de către noi pe pagina noastră web. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6, al. 1, lit. f din RGPD.

Mai multe informații referitoare la gestionarea datelor dumneavoastră de utilizator găsiți în declarația de confidențialitate a Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Date cu caracter personal colectate: Cookie și date de utilizare.
Locul prelucrării: Irlanda – Declarație de confidențialitate

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Pentru afișarea coerentă a stilurilor de scriere, acest site folosește așa numitele Web Fonts puse la dispoziție de Google. La accesarea paginii, navigatorul dumneavoastră va încărca în cache-ul browser-ului fonturile necesare pentru afișarea corectă a textelor și stilurilor de scris.

Pentru aceasta, browser-ul pe care îl folosiți trebuie să se conecteze la serverele Google. Prin acest lucru, Google află că pagina noastră a fost accesată de la adresa dumneavoastră IP. Utilizarea Google Web Fonts se face în interesul reprezentării corespunzătoare și unitare a ofertelor noastre online. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6, al. 1, lit. f din RGPD.

În cazul în care browser-ul dumneavoastră nu este compatibil cu Web Fonts, se va folosi un font standard de pe calculatorul dumneavoastră.

Mai multe informații cu privire la Google Web Fonts găsiți la https://developers.google.com/fonts/faq.

Date cu caracter personal colectate: date de utilizare și ale tipuri de date, așa cum sunt descrise în Declarația de confidențialitate a serviciului.
Locul prelucrării: Irlanda – Declarație de confidențialitate

YouTube-Video (Google Ireland Limited)

Pagina noastră folosește module plug-in ale paginii YouTube. Operatorul paginilor este Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Noi Folosim YouTube în modul extins de protecția datelor. Conform YouTube, acest mod împiedică YouTube să stocheze informații despre utilizator pe această pagină web, înainte ca dumneavoastră să vizualizați videoclipul. Cu toate acestea, transferul de date către partenerii YouTube nu este exclus prin acest mod extins de protecție a datelor. Astfel, YouTube – indiferent dacă vizualizați un videoclip – stabilește o legătură cu rețeaua Google Double Click.

În momentul în care porniți un video pe pagina noastră web, se stabilește o conexiune cu serverele YouTube. Astfel, serverul YouTube primește informația cu privire la care dintre paginile noastre le-ați accesat. Dacă sunteți autentificat cu contul dumneavoastră de YouTube, permiteți acestuia să aloce profilului dumneavoastră activitatea dumneavoastră de navigare. Puteți evita acest lucru prin deconectarea din contul dumneavoastră de YouTube.

De asemenea, după pornirea unui videoclip YouTube poate salva diferite cookies pe calculatorul / dispozitivul dumneavoastră. Cu ajutorul acestor cookies, YouTube poate obține informații despre vizitatorii paginilor noastre web. Aceste informații se utilizează, printre altele, pentru a elabora statistici referitoare la videoclipuri, a îmbunătăți ușurința utilizării paginii și pentru a preveni tentativele de fraudă. Cookie-urile rămân pe dispozitivul dumneavoastră până le ștergeți.

După caz, după pornirea videoclipului YouTube pot fi inițiate și alte procese de prelucrare a datelor asupra cărora nu avem nicio influență.

Utilizarea YouTube se face în interesul reprezentării corespunzătoare a ofertelor noastre online. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6, al. 1, lit. f din RGPD.

Mai multe informații referitoare la gestionarea datelor dumneavoastră de utilizator găsiți în declarația de confidențialitate a YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Date cu caracter personal colectate: cookie și date de utilizare.
Locul prelucrării: Irlanda:

Issuu (Issuu, Inc)

Issuu este un serviciu de vizualizare a conținuturilor digitale, furnizat de Issuu, Inc., și care este integrat în acest site pentru redarea corespunzătoare a paginilor respective.

Date cu caracter personal colectate: Cookie și date de utilizare.
Locul prelucrării: SUA – Declarație de confidențialitate

Content Delivery Network

Un Content Delivery Network (CDN) este un serviciu pentru optimizarea și prelucrarea transferului de date. Prin felul în care funcțiile sunt integrate, serviciul filtrează întregul transfer de date ce are loc prin acest website, adică toată comunicarea prin acest website și prin browser, și permite totodată colectarea datelor analitice conținute în această pagină web.

Stackpath CDN
Uneltele noastre folosesc Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath poate salva informațiile legate de protocoalele web a vizitatorilor site-ului timp de 7 zile, incluzând adrese IP, UA, Referrer, localitate și informații ISP referitoare la vizitatorii site-ului. Datele și imaginile furnizate de CDN pot fi salvate și puse la dispoziție în alte țări decât cea de care aparțineți. Aici găsiți Regulamentul Stackpath cu privire la protecția datelor.

4. Siguranță, tehnologie și mentenanță

Acest site conține link-uri către alte site-uri HAVAȘI SERV CONSTRUCT S.R.L. nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest site.
Atunci când accesați o pagină web care conține plugins, browser-ul dvs. stabilește o legătură directă cu serverele furnizorilor respectivi. Conținutul plugins-ului va fi transmis de furnizorul respectiv direct către browser-ul dumneavoastră și va fi integrat de acesta în pagina web. Prin integrarea plugins-ului, furnizorul respectiv primește informația că browser-ul dumneavoastră a accesat pagina noastră web. Aceasta se întâmplă indiferent dacă aveți un profil pe rețeaua socială respectivă sau dacă tocmai v-ați conectat.
În cazul în care sunteți conectat pe rețeaua socială respectivă, aceasta poate atribui vizita pe pagina noastră web profilului dvs. de pe rețeaua socială respectivă. Dacă interacționați cu plugins, de exemplu prin acționarea butonului ”Îmi place”’ de pe Facebook sau faceți un comentariu, informația corespunzătoare va fi transmisă direct către furnizorul respectiv și stocată acolo.
Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile dumneavoastră și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea protecției vieții dumneavoastră private găsiți în instrucțiunile referitoare la protecția datelor ale furnizorului respectiv.

Site-ul www.picoenergy.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (ex: cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.
Aceste fișiere cookie ne permit să salvăm adresa dvs. de e-mail, astfel încât să fiți recunoscut și logat automat la vizita dvs. următoare.
Bineînțeles că puteți accesa pagina noastră web și fără cookies.
În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să împiedicați stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dvs. Puteți consulta modul detaliat de funcționare în instrucțiunile browser-ului dvs. Dacă nu acceptați cookies, aceasta poate conduce la limitări funcționale ale ofertelor noastre.

Cookie-uri

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de HAVAȘI SERV CONSTRUCT SRL, cu sediul în Satu Mare, Bulevardul Lucian Blaga nr. 43, județ Satu Mare, având Codul unic de înregistrare nr. RO19059793 și Număr de ordine în Registrul comerțului J30/930/29.09.2006.

Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile HAVAȘI SERV CONSTRUCT S.R.L. pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator se folosește de pagina noastră web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului ei, excluzând identificarea personală a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă (30 de zile) în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator. Tipurile de cookie-uri colectate după companiile terțe: Doubleclick, AddThis, Ve Interactive, Google, New Relic,Facebook, Yotpo, Searchanise…

Cum sunt folosite cookie-urile de către site-ul www.picoenergy.ro?

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de: Cookie-uri de performanță a site-ului, Cookie-uri de analiză a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de înregistrare, Cookie-uri pentru publicitate, Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în majoritatea cazurilor, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ștergerea Cookie-urilor

In general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite in zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookieurilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii. Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor. Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search). Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site. Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator. Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile in beneficiul utilizatorilor.

Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookieurile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse in cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
In general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:
Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru că prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informații intre browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine in parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.
Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmplă dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).
Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele in a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți in alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.
Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.
Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.
Iată câteva sfaturi care vă pot asigura ca să navigați fără griji însă cu ajutorul cookie-urilor:
Particularizați-vă setările browserului in ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua in considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.
Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware.
Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.
Asigurați-vă că aveți browserul mereu actualizat.
Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.
Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.
Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă in “opțiuni” sau in meniul de “preferințe” al browserului tău.
Pentru a înțelege aceste setări puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/